Herroepingsrecht

Herroeping en retourzending Studs Dameskleding

 1. Gedurende een periode van 14 dagen nadat de consument of een door de consument aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) het geleverd product heeft ontvangen geldt een zichttermijn. Binnen deze termijn heeft de consument het recht om zonder opgave van redenen de gesloten overeenkomst met de webwinkelhouder te ontbinden. Ingeval van geleverde diensten vangt de zichttermijn aan op het moment waarop de overeenkomst tussen de webwinkel- houder en de consument gesloten is. Maakt de consument binnen voormelde termijn geen gebruik van het herroepingsrecht, dan staat hiermee de koop vast. Maakt de consument gebruik van het herroepingsrecht dan worden hiermee automatisch en van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 2. Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel komt de consument niet toe in de gevallen zoals opgesomd in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen kan de consument het herroepingsformulier model gebruiken dat door de webwinkelhouder via de webwinkel ter beschikking wordt gesteld. De consument is daartoe evenwel niet verplicht.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de consument de webwinkelhouder in ieder geval via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per e-mail of per post) van deze beslissing op de hoogte te stellen. Maakt de consument in dit verband gebruik van elektronische communicatiemiddelen, dan wordt uitgegaan van het tijdstip waarop de kennisgeving de webwinkelhouder heeft bereikt. Verzendt de consument de kennisgeving per post, dan wordt uitgegaan van het tijdstip van verzending conform de poststempel. De bewijslast ten aanzien van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de consument.
 5. Maakt de consument gebruik van het herroepingsrecht, dan ontvangt de consument binnen een termijn van 14 dagen na kennisname door de webwinkelhouder alle tot dan toe verrichte betalingen inclusief de leveringskosten van de webwinkelhouder retour. Zo mogelijk maakt de webwinkel- houder hierbij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke betaling heeft verricht. Eventuele aan de terugbetaling verbonden kosten komen voor rekening van de webwinkelhouder. Voor zover nodig stelt de consument de webwinkelhouder in kennis van de juiste bankgegevens, opdat deze de betaalde gelden kan terugstorten.
 6. Extra ontstane kosten als gevolg van de keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de webwinkelhouder voorgestelde minst kostbare standaard leveringswijze komen voor rekening van de consument.
 7. De consument kan pas enige terugbetaling van de webwinkelhouder vorderen nadat de webwinkelhouder het betreffend product retour heeft ontvangen, dan wel nadat de consument heeft aangetoond dat het product retour is gezonden. Het voorgaande geldt tenzij de webwinkelhouder aan de consument heeft aangeboden het betreffend product zelf af te halen.
 8. Tenzij de webwinkelhouder heeft aangeboden het betreffend product zelf af te halen, is de consument gehouden om onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht het betreffend product retour te zenden aan de webwinkelhouder of aan de persoon die door de webwinkelhouder is gemachtigd om het product in ontvangst te nemen. De consument zal het product inclusief alle toebehoren en bijbehorende documentatie in de originele staat en (voor zover mogelijk) in de originele verpakking aan de webwinkelhouder retourneren, conform de door de webwinkelhouder verstrekte instructies.
 9. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het retour 
zenden van het product. 

 10. Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om 
zorgvuldig om te gaan met het product inclusief alle toebehoren, bijbehorende documentatie en verpakkings- materialen. De Consument zal het product slechts uitpakken dan wel testen voor zover dit nodig is om zich een oordeel te kunnen vormen over de aard, kenmerken en werking van het product. Onder ‘testen’ dient te worden verstaan het controleren van het product zoals gebruikelijk zou zijn in een fysieke winkelomgeving. 

 11. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product ingeval deze handelingen verricht die verder reiken dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 12. Beschadigt de consument het product op enigerlei wijze (hieronder begrepen transportschade), verricht de consument handelingen zoals bedoeld in het vorig lid, dan wel retourneert de consument het product of de toebehoren onvolledig, dan is de webwinkelhouder gerechtigd om de hierdoor geleden schade op de consument te verhalen. Na overleg met de consument is de webwinkelhouder gerechtigd om in dit verband verrekening toe te passen.