Algemene voorwaarden

 

Algemene Webwinkel Voorwaarden (AWV) 2017

STUDS Dameskleding   

Korvelseweg 245

5025 JG Tilburg

KvK-nummer: 57663386

 

Artikel 1 – Definities

Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

 • consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand met de webwinkelhouder aangaat en die hiermee de gelding van deze algemene voorwaarden aanvaardt; 

 • eigendomsvoorbehoud: de situatie waarbij de eigendom van een geleverd product pas overgaat op de consument nadat deze de verschuldigde betaling aan de webwinkel- houder heeft verricht; 

 • herroepingsrecht: de mogelijkheid die de consument heeft om binnen de zichttermijn de gesloten overeenkomst te ontbinden; 

 • koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is; 

 • overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de webwinkelhouder en de consument wordt gesloten binnen een door de webwinkelhouder georganiseerd systeem, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; 

 • productaansprakelijkheid: de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrekkig geleverd product; 

 • webwinkel: de online omgeving waarbinnen producten en diensten door de webwinkelhouder aan de consument te koop worden aangeboden; 

 • webwinkelhouder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten of producten op afstand aanbiedt aan consumenten en die de gebruiker is van deze algemene voorwaarden; 

 • zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht; 


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Webwinkel Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de webwinkelhouder
via de webwinkel en op elke overeenkomst op afstand die tussen de webwinkelhouder en de consument gesloten wordt. 

 2. Door het sluiten van de overeenkomst met de webwinkel- houder aanvaardt de consument de gelding van deze algemene voorwaarden. De webwinkelhouder biedt de consument de gelegenheid om tijdig voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis te nemen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en stuurt desgevraagd kosteloos een exemplaar hiervan toe. Hierbij heeft de consument tevens de gelegenheid om de algemene voorwaarden op te slaan op een duurzame gegevensdrager ten behoeve van latere kennisneming. 

 3. De webwinkelhouder behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

 4. Ingeval de webwinkelhouder gebruik maakt van condities of voorwaarden die aanvullend zijn op of afwijkend zijn van deze algemene voorwaarden, dan stelt de webwinkelhouder de consument in de gelegenheid om ook van deze voorwaarden en condities tijdig kennis te nemen.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de webwinkelhouder en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de aanbieding van de webwinkelhouder heeft aanvaard en heeft voldaan aan alle voorwaarden die in dit verband zijn gesteld. Ingeval de consument de aanbieding heeft aanvaard  zal de webwinkelhouder de ontvangst van de aanvaarding onverwijld aan de consument bevestigen. 

 2. Alle aanbiedingen van de webwinkelhouder zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Ingeval een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit in de aanbieding vermeld. De aanbieding bevat steeds een voldoende duidelijke omschrijving van het aangeboden product of de aangeboden dienst en zodanige informatie dat de rechten en plichten voor de consument voldoende duidelijk zijn. 

 3. De webwinkelhouder is niet gebonden door klaarblijkelijke verschrijvingen of vergissingen in een aanbieding. 

 4. Alle door de webwinkelhouder gedane aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de aangeboden producten voorradig en de aangeboden diensten uitvoerbaar zijn. 

 5. De webwinkelhouder draagt zorg voor een gedegen online omgeving ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, met als doel het sluiten van de overeenkomst op afstand op een veilige wijze te laten plaatsvinden. 

 6. Tijdig voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst stelt de webwinkelhouder de consument in kennis van de relevante informatie zoals bedoeld in artikel 6:230m van het Burgerlijk Wetboek. 

 7. Ziet de webwinkelhouder daartoe reden, dan kan deze voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst binnen
de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften nader onderzoek verrichten naar de betalingscapaciteit en het betalingsgedrag van de consument . Twijfelt de webwinkel- houder (op basis hiervan) op goede grond of het verantwoord is om de overeenkomst met de consument aan te gaan, dan kan de webwinkelhouder bijzondere voorwaarden aan de overeenkomst verbinden dan wel de door de consument geplaatste bestelling weigeren. 


Artikel 4 – Opzegging en verlenging

 1. Sluiten de webwinkelhouder en de consument een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het periodiek leveren van producten of diensten, dan heeft de consument te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand. Een zodanige overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan de consument opzeggen tegen het einde van de looptijd van die overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand.
 2. Sluiten de webwinkelhouder en de consument een overeenkomst voor een looptijd langer dan een jaar, dan heeft de consument het recht om na een jaar de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand. Het voorgaande geldt tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging voor het einde van de looptijd. 

 3. De consument kan de gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen op dezelfde wijze als waarop deze is aangegaan en tevens met inachtneming van minimaal dezelfde termijn als de termijn die de webwinkelhouder voor zichzelf in acht neemt. 

 4. Hebben de webwinkelhouder en de consument een overeenkomst gesloten tot het geregeld afleveren van zaken of het geregeld doen van verrichtingen die leidt tot stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd, dan heeft de consument te allen tijde het recht om de verlengde overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand. 


Artikel 5 – Levering

 1. Heeft de webwinkelhouder een termijn van levering opgegeven, dan is deze slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

 2. Tenzij anders overeengekomen, geldt het adres dat de consument aan de webwinkelhouder kenbaar heeft gemaakt als de plaats van levering. 

 3. Tenzij anders overeengekomen, levert de webwinkelhouder het product uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen aan de consument. 

 4. Vindt geen levering door de webwinkelhouder plaats maar komt de consument het product afhalen, dan komen de afhaalkosten voor rekening van de consument. 

 5. Heeft de consument het product ontvangen en is deze voornemens het product te weigeren, dan dient de consument op een zorgvuldige wijze voor het behoud van het product zorg te dragen. De webwinkelhouder is gerechtigd de levering in gedeelten te laten plaatsvinden. 

 6. Is de consument voornemens om een product dat door de webwinkelhouder verzonden is en dat op de plaats van bestemming aan de consument ter beschikking wordt gesteld te weigeren, dan is de consument niettemin gehouden het product in ontvangst te nemen. 

 7. Is de aflevering van een product op een bepaalde dag essentieel en neemt de consument op die dag het product niet in ontvangst, dan is de webwinkelhouder gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden. 

 8.  Ingeval van geplaatste orders brengt de webwinkelhouder een bedrag van € 6,95 bij de consument in rekening. Ingeval van geplaatste orders waarbij de verzending naar België plaatsvindt bedragen de verzendkosten euro 7,90.

Artikel 6 – Herroeping en retourzending

 1. Gedurende een periode van 14 dagen nadat de consument of een door de consument aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) het geleverd product heeft ontvangen geldt een zichttermijn. Binnen deze termijn heeft de consument het recht om zonder opgave van redenen de gesloten overeenkomst met de webwinkelhouder te ontbinden. Ingeval van geleverde diensten vangt de zichttermijn aan op het moment waarop de overeenkomst tussen de webwinkel- houder en de consument gesloten is. Maakt de consument binnen voormelde termijn geen gebruik van het herroepingsrecht, dan staat hiermee de koop vast. Maakt de consument gebruik van het herroepingsrecht dan worden hiermee automatisch en van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 2. Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel komt de consument niet toe in de gevallen zoals opgesomd in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen kan de consument het herroepingsformulier model gebruiken dat door de webwinkelhouder via de webwinkel ter beschikking wordt gesteld. De consument is daartoe evenwel niet verplicht.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de consument de webwinkelhouder in ieder geval via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per e-mail of per post) van deze beslissing op de hoogte te stellen. Maakt de consument in dit verband gebruik van elektronische communicatiemiddelen, dan wordt uitgegaan van het tijdstip waarop de kennisgeving de webwinkelhouder heeft bereikt. Verzendt de consument de kennisgeving per post, dan wordt uitgegaan van het tijdstip van verzending conform de poststempel. De bewijslast ten aanzien van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de consument.
 5. Maakt de consument gebruik van het herroepingsrecht, dan ontvangt de consument binnen een termijn van 14 dagen na kennisname door de webwinkelhouder alle tot dan toe verrichte betalingen inclusief de leveringskosten van de webwinkelhouder retour. Zo mogelijk maakt de webwinkel- houder hierbij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke betaling heeft verricht. Eventuele aan de terugbetaling verbonden kosten komen voor rekening van de webwinkelhouder. Voor zover nodig stelt de consument de webwinkelhouder in kennis van de juiste bankgegevens, opdat deze de betaalde gelden kan terugstorten.
 6. Extra ontstane kosten als gevolg van de keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de webwinkelhouder voorgestelde minst kostbare standaard leveringswijze komen voor rekening van de consument.
 7. De consument kan pas enige terugbetaling van de webwinkelhouder vorderen nadat de webwinkelhouder het betreffend product retour heeft ontvangen, dan wel nadat de consument heeft aangetoond dat het product retour is gezonden. Het voorgaande geldt tenzij de webwinkelhouder aan de consument heeft aangeboden het betreffend product zelf af te halen.
 8. Tenzij de webwinkelhouder heeft aangeboden het betreffend product zelf af te halen, is de consument gehouden om onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht het betreffend product retour te zenden aan de webwinkelhouder of aan de persoon die door de webwinkelhouder is gemachtigd om het product in ontvangst te nemen. De consument zal het product inclusief alle toebehoren en bijbehorende documentatie in de originele staat en (voor zover mogelijk) in de originele verpakking aan de webwinkelhouder retourneren, conform de door de webwinkelhouder verstrekte instructies.
 9. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het retour 
zenden van het product. 

 10. Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om 
zorgvuldig om te gaan met het product inclusief alle toebehoren, bijbehorende documentatie en verpakkings- materialen. De Consument zal het product slechts uitpakken dan wel testen voor zover dit nodig is om zich een oordeel te kunnen vormen over de aard, kenmerken en werking van het product. Onder ‘testen’ dient te worden verstaan het controleren van het product zoals gebruikelijk zou zijn in een fysieke winkelomgeving. 

 11. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product ingeval deze handelingen verricht die verder reiken dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 12. Beschadigt de consument het product op enigerlei wijze (hieronder begrepen transportschade), verricht de consument handelingen zoals bedoeld in het vorig lid, dan wel retourneert de consument het product of de toebehoren onvolledig, dan is de webwinkelhouder gerechtigd om de hierdoor geleden schade op de consument te verhalen. Na overleg met de consument is de webwinkelhouder gerechtigd om in dit verband verrekening toe te passen.

Artikel 7 – Prijzen

 1. De prijzen die de webwinkelhouder hanteert zijn standaard inclusief het in Nederland geldend BTW percentage, doch exclusief eventuele verzendkosten. De prijzen worden als zodanig tijdig als totaalprijzen op een ondubbelzinnige wijze via de webwinkel vermeld. Sluit de consument een overeenkomst voor onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, dan omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Is voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief van toepassing, dan omvat de totale prijs tevens de totale maandelijkse kosten. 

 2. Geldend zijn de prijzen zoals via de webwinkel vermeld op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. 

 3. De webwinkelhouder behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen van overheidswege ten aanzien van het BTW tarief door te voeren in de prijsstelling, ook nadat de 

 4. overeenkomst met de consument gesloten is. Een dergelijke wijziging levert geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. Is de prijsstelling van een product of dienst onderhevig aan schommelingen op de financiële markten waarop de webwinkelhouder geen invloed kan uitoefenen, dan is deze gerechtigd een variabele prijsstelling te hanteren. In zodanig geval zal hiervan via de webwinkel melding worden gemaakt.
 5. Hanteert de webwinkelhouder verzendkosten, dan worden deze tijdig voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst via de webwinkel aan de consument gecommuniceerd.
 6. De webwinkelhouder behoudt zich het recht voor om binnen een termijn van 3 maanden na het sluiten van de overeen- komst de prijs te verhogen, in welk geval de consument evenwel het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding komt de consument niet toe ingeval de webwinkelhouder en de consument zijn overeengekomen dat de levering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 8 – Betaling

 1. De consument is te allen tijde verplicht om tijdig de verschuldigde betaling aan de webwinkelhouder te verrichten en dit uiterlijk ten tijde en ter plaatse van de aflevering c.q. de afhaling van het product. Tenzij anders overeengekomen, dient de consument de verschuldigde betaling binnen een termijn van 14 dagen na het ingaan van de overeenkomst aan de webwinkelhouder te voldoen.
 2. De webwinkelhouder is te allen tijde gerechtigd om van de consument te verlangen dat deze (maximaal) de helft van de prijs vooruitbetaalt. Bij individueel beding kunnen de webwinkelhouder en de consument hiervan afwijken. In een zodanig geval kan de consument pas rechten doen gelden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst nadat de betreffende vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de consument, nadat de webwinkelhouder de consument in dit verband heeft aangemaand en deze een termijn van 14 dagen heeft geboden om alsnog de betaling te voldoen, in verzuim. Ingeval van verzuim is de consument de wettelijke rente over de hoofdsom alsmede buitengerechtelijke incassokosten aan de webwinkelhouder verschuldigd. De hoogte van de incasso- kosten wordt alsdan bepaald conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
 4. Vindt elektronisch betalingsverkeer via de webwinkel plaats, dan treft de webwinkelhouder alle in dit verband passende veiligheidsmaatregelen. De betalingsmogelijkheden worden via de webwinkel kenbaar gemaakt. Het voorgaande neemt niet weg dat de webwinkelhouder nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die de consument in welke vorm dan ook lijdt als gevolg van het gebruik van zodanig elektronisch betalingsverkeer.

Artikel 9 – Risico overgang

 1. Op het moment dat de webwinkelhouder het product aan de consument dan wel aan een door de consument aangewezen derde heeft bezorgd, komt het product voor risico van de consument. Vanaf dat moment is de consument de koopprijs aan de webwinkelhouder verschuldigd, ongeacht een tenietgaan of een waardevermindering van het product als gevolg van een oorzaak die niet aan de webwinkelhouder kan worden toegerekend.
 2. Het in het vorig lid bepaalde geldt ook ingeval de eigendom van het product nog niet op de consument is overgegaan dan wel ingeval van eigendomsvoorbehoud aan de zijde van de webwinkelhouder. 

 3. Ingeval de consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de webwinkelhouder wordt aangeboden, gaat het risico op de consument over op het moment van ontvangst van het product door de vervoerder. 

 4. Werkt de consument niet mee aan de aflevering van het product door de webwinkelhouder, dan gaat het risico over op de consument op het moment dat de consument ten aanzien van de medewerking in verzuim raakt. 

 5. Ingeval van het bepaalde in het vorig lid is de webwinkel- houder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het niet verlenen van medewerking door de consument de vrees doet ontstaan dat de consument niet zal betalen. 


Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van een door de webwinkelhouder geleverd product gaat te allen tijde pas over op de consument indien de consument al hetgeen deze op basis van enige gesloten overeenkomst aan de webwinkelhouder verschuldigd is aantoonbaar heeft voldaan.

Artikel 11 – (Non)conformiteit en garantie

 1. De webwinkelhouder staat ervoor in dat het geleverd product voldoet aan de overeenkomst, aan de eigenschappen die de consument op basis van normaal gebruik ten aanzien van het product mag verwachten en aan de hieraan te stellen wettelijke vereisten c.q. overheidsvoorschriften op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

 2. Twijfelt de consument over de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen ten aanzien van het product, dan is deze gehouden om vragen hierover aan de webwinkelhouder te stellen dan wel zelfstandig onderzoek hiernaar te verrichten. 

 3. Was de consument ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend met het gebrek aan het geleverd product dan wel had de consument redelijkerwijs hiermee bekend kunnen zijn, dan kan de consument zich niet beroepen op non-conformiteit. 

 4. Ingeval van non-conformiteit ten aanzien van het geleverd product dient de consument de webwinkelhouder een redelijke termijn te vergunnen om het product alsnog correct te leveren, dan wel (voor zover mogelijk) de noodzakelijke herstellingen aan het gebrekkig product te verrichten of het gebrekkig product te vervangen. Als alternatief kan de consument de webwinkelhouder verzoeken om prijs- vermindering ten aanzien van het product voor zover de 
prijsvermindering in reële verhouding staat tot het gebrek.

 5. Is geen herstel of vervanging van het product mogelijk of kan dit redelijkerwijs niet van de webwinkelhouder worden verwacht, dan komt de consument geen recht op herstel of vervanging toe. De consument komt voorts slechts recht op herstel toe indien het gebrek aan het product te gering is om vervanging van het product te rechtvaardigen.
 6. De consument kan zich niet op non-conformiteit ten aanzien van het product beroepen ingeval het gebrek aan het product door eigen toedoen van de consument is ontstaan.
 7. Ten allen tijde geldt aan de zijde van de consument een (wettelijke) schadebeperkingsplicht.
 8. Is het gebrek aan het geleverd product dermate gering dat dit de ontbinding van de gesloten overeenkomst niet rechtvaardigt, dan komt de consument het recht op ontbinding niet toe.
 9. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, sluiten de door de webwinkelhouder gehanteerde garanties ten aanzien van het geleverd product aan bij de wettelijke garantiebepalingen.

Artikel 12 – Klachten

 1. Van de consument wordt verwacht dat deze het ontvangen product op deugdelijkheid onderzoekt en de webwinkelhouder zo spoedig mogelijk van enig vastgesteld gebrek aan het product in kennis stelt.
 2. Een eventuele klacht ten aanzien van het product dient de consument volledig en duidelijk omschreven binnen een redelijke termijn en in ieder geval uiterlijk binnen 2 dagen na de ontdekking van het gebrek aan de webwinkelhouder kenbaar te maken. Voormelde termijn gaat in op het moment dat de consument redelijkerwijs van het gebrek kennis had kunnen nemen. Bij gebreke van tijdige kennisgeving vervallen de rechten die de consument ingeval van non-conformiteit jegens de webwinkelhouder kan doen gelden.
 3. Elke vordering aan de zijde van de consument op de webwinkelhouder verjaart na verloop van 2 jaren na het moment waarop de webwinkelhouder van de klacht heeft kennisgenomen.
 4. Ingeval de webwinkelhouder is aangesloten bij een klachtengeschillencommissie, dan wel ingeval de webwinkelhouder gebruik maakt van een eigen klachtenprocedure, zal de webwinkelhouder hiervan melding maken via de webwinkel en zal de consument de klacht overeenkomstig de hierbij geldende klachtenprocedure indienen. Het voorgaande geldt tenzij de webwinkelhouder en de consument in dit verband anders overeenkomen.
 5. De webwinkelhouder streeft ernaar om ontvangen klachten binnen een termijn van 14 dagen te behandelen en zal de consument ervan in kennis stellen ingeval voormelde termijn overschreden wordt.

Artikel 13 – (Product)aansprakelijkheid

 1. Tenzij de webwinkelhouder tevens de producent is van het geleverd product, is deze nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (te weten persoons- of zaakschade aan een ander product) indien de non-conformiteit een gebrek aan het product betreft in de zin van de wettelijke regeling over productaansprakelijkheid. In een zodanig geval dient de consument zich tot de producent van het betreffend product te wenden.
 2. Ingeval de webwinkelhouder tevens de producent van het geleverd product is, geldt dat enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in het product conform de criteria bepaald in artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek dient te worden vastgesteld. De bewijslast ten aanzien van de schade, het gebrek aan het product en het causaal verband tussen dit gebrek en de schade rust in een zodanig geval bij de consument. 

 3. In ieder geval geldt dat de hoogte van de door de webwinkelhouder uit te keren schadevergoeding aan de consument beperkt is tot het bedrag waarvoor de webwinkelhouder verzekerd is, waarbij tevens geldt dat een zodanige vergoeding de hoogte van het door de consument betaalde factuurbedrag ten aanzien van het geleverd product niet overschrijdt. Voorts heeft de consument geen recht op schadevergoeding ingeval deze in verzuim verkeert ten aanzien van enige contractuele verplichting jegens de webwinkelhouder. 


Artikel 14 – Overmacht

Ingeval zich aan de zijde van de webwinkelhouder een overmachtssituatie in de zin van de wet voordoet kan enige tekortkoming in de nakoming de webwinkelhouder niet worden toegerekend. In een zodanig geval heeft de consument geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 15 – Disclaimer

 1. Hoewel de webwinkelhouder de uiterste zorg besteedt aan een zo correct, actueel en compleet mogelijke webwinkel kan de consument hieraan geen rechten ontlenen. 

 2. De webwinkelhouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik door de consument op welke wijze dan ook van de informatie zoals weergegeven via de webwinkel. 

 3. Ingeval via de webwinkel toegang wordt geboden tot websites of informatiebronnen van derden kan de webwinkelhouder niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites. 


Artikel 16 – Intellectuele eigendom

De consument erkent dat ten aanzien van de webwinkel en de hierin aangeboden producten en diensten rechten van intellectuele eigendom van toepassing (kunnen) zijn, welke rechten toekomen aan de webwinkelhouder, hieraan gelieerde (rechts)personen dan wel andere rechthebbenden. De consument zal zich te allen tijde nadrukkelijk onthouden van handelingen die inbreuk (kunnen) vormen op zodanige rechten.

Artikel 17 – Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle tussen de webwinkelhouder en de consument gesloten overeenkomsten is te allen tijde uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbank in het rechtsgebied waar de webwinkelhouder gevestigd is. Het voorgaande geldt tenzij de consument binnen een maand nadat de Webwinkelhouder zich schriftelijk jegens de consument hierop heeft beroepen, heeft aangegeven dat het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter dient te worden beslecht.

 

Algemene Webwinkel Voorwaarden 2017 | Studs Dameskleding.